Huishoudelijk reglement

Ondernemersvereniging Vrouwen in Zaken (ViZ)

Lidmaatschap

Lidmaatschap is op naam en is niet overdraagbaar.

Diegene die lid wenst te worden, meldt zich aan bij het secretariaat van het bestuur onder opgaaf van naam, voornamen, adresgegevens, geboortedatum en inschrijfnummer van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wanneer een nieuw lid niet vanaf het begin van het boekjaar deelneemt, maar later in het jaar, dan wordt de bijdrage naar rato van de deelname maanden gefactureerd.

Het bestuur kan andere personen toelaten tot deze bijeenkomsten, zoals bv. gasten van sponsoren.

Deelnemers dienen zich voor een bijeenkomst aan te melden via de uitnodigingsmail.

Deelnemers reageren te allen tijden op de uitnodigingsmail, ook wanneer men niet aanwezig kan zijn bij de bijeenkomst.

Wanneer er zich wijzigingen voordoen in de contactgegevens van een lid geeft men dit door aan het secretariaat van het bestuur.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

  • Opzegging door het lid of namens de vereniging
  • Ontzetting
  • Overlijden
  • Wegens beëindiging van het bedrijf of beroep van het lid

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens 30 dagen.

De opzegging dient schriftelijk te worden gedaan bij het secretariaat.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

Contributie

De contributie bedraagt € 185,– per jaar en wordt eenmalig, bij aanvang van het verenigingsjaar, via een automatische incasso geïncasseerd.

Voor eventuele extra bijeenkomsten of een uitje kan een bijdrage worden gevraagd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en niet meer dan 5 meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.

Elk bestuurslid treedt na uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande, dat er geen aftreden plaatsvindt, zolang er niet in de vacature is voorzien. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar.

Statuten

De statuten zijn leidend voor onze vereniging. Deze liggen ter inzage bij het bestuur.

Introducés

Een lid van de vereniging kan naar de bijeenkomsten een introducé meenemen wanneer dit een potentieel lid betreft. Deze introducé kan de bijeenkomst eenmalig kosteloos bijwonen. Het introducerend lid meldt op voorhand bij het secretariaat deze introductie onder opgave van naam, bedrijfsnaam en contactgegevens. Na afloop van de bijeenkomst geeft de introducé door of zij lid wenst te worden van de vereniging.

Commissies

Het bestuur kan commissies samenstellen voor bepaalde activiteiten.

Website

De vereniging heeft haar eigen website. Onder het kopje leden staan de gegevens van de leden. Ieder lid dient de juiste gegevens hiervoor te verstrekken en ervoor te zorgen dat deze actueel zijn en blijven. Tevens heeft ieder lid de mogelijkheid om een link naar het eigen bedrijf te creëren. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd van € 10,– per link per jaar. De prijs van deze link kan in de loop der tijd wijzigen, dit dient echter op de ledenvergadering te worden goedgekeurd.